ANDRYCHÓW   JORDANÓW    KALWARIA ZEBRZYDOWSKA     MAKÓW PODHALAŃSKI     SUCHA BESKIDZKA     WADOWICE    ZATOR


Dzisiaj jest   17.10.2017

strona główna
zespół redakcyjny
cennik ogłoszeń
ogłoszenia
agencja reklamy
patronaty
konkursy
e-gazety
slovakia
logo do pobrania

Pobierz w formacie PDF

Regulamin konkursów "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej","Kroniki Beskidzkiej" i "Głosu Ziemi Cieszyńskiej"

Ustala się ujednolicone dla wszystkich uczestników zasady organizowania konkursów, plebiscytów, typowania, rozdawania nagród za pośrednictwem kuponów oraz krzyżówek, dalej zwanych konkursem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursów jest Wydawnictwo Prasa Beskidzka Sp. z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144865, zwane dalej Organizatorem. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich konkursów, organizowanych dla czytelników "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej", "Kroniki Beskidzkiej" lub "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" dla których nie został ustanowiony odrębny regulamin.

Dla konkursów, dla których został stworzony odrębny szczegółowy regulamin, niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane w odrębnym, szczegółowym regulaminie dla konkretnego konkursu.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

III. ZASADY KONKURSU

Szczegółowe zasady konkursów są każdorazowo publikowane na łamach gazet: "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej", "Kroniki Beskidzkiej" lub "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" i na stronach internetowych ww. gazet.

W każdym z konkursów, których dotyczy niniejszy regulamin mogą wziąć udział osoby, które w dniu edycji konkursu zakupiły aktualne wydanie "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej", "Kroniki Beskidzkiej" lub "Głosu Ziemi Cieszyńskiej", w którym zamieszczone były zasady konkursu i odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe w sposób wskazany w opisie do konkursu, tj. listownie, telefonicznie lub osobiście, z zachowaniem podanego w informacji konkursowej terminu.

W informacji konkursowej wskazany jest również termin rozwiązania konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

IV. NAGRODY I ICH ODBIÓR

Opis nagród rzeczowych, jakie są możliwe do wygrania w ramach konkursu, podany jest w informacji konkursowej. Nagrody opodatkowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy czytelnik, biorący udział w jednym konkursie uprawniony jest do odbioru tylko jednej nagrody (jednego zestawu nagród) na kwartał. W przypadku, gdy w danym dniu na łamach "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej", "Kroniki Beskidzkiej" i "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" zorganizowany jest więcej niż jeden konkurs, każdy czytelnik może wygrać tylko jedną nagrodę, nawet wówczas, gdy bierze udział w więcej niż jednym konkursie, którego dotyczy niniejszy regulamin. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konkursów, dla których ustanowione zostały odrębne regulaminy, a niniejszy regulamin nie ma do nich zastosowania.

Nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora, w Suchej Beskidzkiej, Rynek 10, w Wadowicach przy ul.Mickiewicza 3, w Bielsku-Białej, przy ul. Dubois 4 i w Cieszynie przy ul. Ks. I. Świeżego 8, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Organizator ma prawo do wyboru innych godzin oraz miejsca odbioru nagród.

Czytelnik, będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez organizatora wyników konkursu.

W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie następuje przepadek nagrody. Przy odbiorze nagrody czytelnik zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego egzemplarza "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej", "Kroniki Beskidzkiej" lub "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" - zgodnie z informacją o konkursie zamieszczoną w tych tygodnikach, a także dokumentu tożsamości. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.

W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiście stawić się po odbiór nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody osobę trzecią. Pisemne upoważnienie powinno w swej treści zawierać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osoby upoważnionej, a także ich adresy zamieszkania, oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Osoba upoważniona winna stawić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.

Zwycięzcy spoza Suchej Beskidzkiej, Wadowic, Bielska-Białej lub Cieszyna nie zamieszkujący najbliższych okolic tych miast, mogą zwrócić się do organizatora na piśmie bądź telefonicznie, w terminie zakreślonym wyżej, o przesłanie nagrody pocztą, lub pocztą kurierską, na koszt organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nagrodę stanowią bilety lub zaproszenia do kina lub imprezę rozrywkową, która odbywa się w Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Bielsku-Białej lub Cieszynie, osoby te będą miały możliwość wyłącznie osobistego odbioru nagrody lub ewentualnie przez osobę upoważnioną.

Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody. Nagrody przyznane w konkursie w postaci biletów wstępu, zaproszeń na koncerty, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz do kina nie są przeznaczone na sprzedaż.

Organizator może odmówić wydania nagrody w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba uprawniona do odbioru nagrody osobiście lub przy pomocy osób trzecich bierze udział w konkursach, organizowanych przez organizatora jedynie w celu osiągnięcia zysków, w szczególności w celu sprzedaży nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach internetowych www.malopolska.beskidzka.pl, www.kronika.beskidzka.pl i www.gzc.cieszyn.pl

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.DYŻURY DZIENNIKARZY

Środa: 10.00-13.00
Wadowice, ul. Mickiewicza 3
tel.: 33 873-80-54


Wtorek: 10.00-13.00
Sucha Beskidzka, ul. Rynek 10
tel.: 33 874-17-56


E-MAIL

redakcja@malopolska.beskidzka.pl

wadowice@malopolska.beskidzka.pl

sucha@malopolska.beskidzka.pl
  • Soła zatopiła Karpaty!
  • Posiane punkty
  • W Jaśle, jak po maśle
  • Z pałeczkami na przełaj
  • Szóstka coraz pewniejszaRedaktor naczelny: Wojciech Ciomborowski  • Format: A3 • Minimalna liczba stron: 16 •